قوانین کنسلی بلیط پروازهای داخلی (سیستمی)

 

  • توجه :ساعت ثبت درخواست کنسلی پرواز، بر اساس ساعتی که سایت ایرلاین مذکور اعلام می‌کند محاسبه می‌شود. بنابراین برای اطمینان از ثبت به موقع درخواست خود، ۵ دقیقه زودتر از زمان اعلام‌شده در جدول زیر را در نظر بگیرید. در غیر این صورت،  گروه خدماتی جوی  مسوولیت تاخیر در ثبت درخواست و افزایش جریمه کنسلی را بر عهده نمی‌گیرد.

 

خط هوایی

شناسه نرخی

از زمان صدور (تا ۱۲ ظهر ۳ روز قبل از پرواز)

تا ۱۲ ظهر ۱ روز قبل از پرواز

تا ۳ ساعت قبل از پرواز

از سه ساعت تا ۳۰ دقیقه قبل از پرواز

از ۳۰ دقیقه قبل از پرواز به بعد

ایران ایر

JCYVQMNLO

۳۰٪

۳۰٪

۶۰٪

۶۰٪

۶۰٪

آسمان

DIZ

۱۵٪

۱۵٪

۱۵٪

۱۵٪

۳۰٪

NYASUOVMXRQW

۲۰٪

۲۰٪

۲۰٪

۲۰٪

۴۰٪

LHKB

۳۰٪

۳۰٪

۳۰٪

۳۰٪

۶۰٪

 

ماهان

SXTVQPRYB

۱۰٪

۱۰٪

۳۰٪

۵۰٪

۵۰٪

L

۱۵٪

۱۵٪

۴۰٪

۵۰٪

۵۰٪

N

۲۰٪

۲۰٪

۵۰٪

۷۰٪

۷۰٪

I

۲۰٪

۲۰٪

۴۰٪

۵۰٪

۵۰٪

C

۳۰٪

۳۰٪

۴۰٪

۷۰٪

۷۰٪

UW

۹۰٪

۹۰٪

۹۰٪

۹۵٪

۹۵٪

تابان

YTRVZLMAIPCKDN

۲۰٪

۳۰٪

۴۰٪

۵۰٪

۵۰٪

BWJSOQEUHXG

100%

قشم ایر

CYVM A

۵٪

۱۰٪

۳۰٪

۳۰٪

۵۰٪

NK

۱۰۰٪

کاسپین

J JF JB JH JD 
Z ZF ZB ZH ZD 
Q QF QB QH QD 
W WF WB 
N NF NB 

S SF 
H HF 
P PF PB 
R RF RB RH RD RE

۳۰٪

۳۰٪

۵۰٪

۵۰٪

۵۰٪

M

۴۰٪

۴۰٪

۷۰٪

۷۰٪

۷۰٪

K KF 
L LF LB LH

۵۰٪

۵۰٪

۸۰٪

۸۰٪

۸۰٪

I IF IB IH IE 
V A F U D

۱۰۰٪

زاگرس


C J (CIP)

۱۵٪

۲۰٪

۳۰٪

۴۰٪

۴۰٪

X Z F

۱۰٪

۱۵٪

۲۰٪

۳۰٪

۳۰٪

B D E S I T U A

۱۵٪

۲۰٪

۳۰٪

۴۰٪

۴۰٪

M N R

۲۵٪

۳۰٪

۴۰٪

۵۰٪

۵۰٪

Q L

۳۵٪

۴۰٪

۵۰٪

۷۰٪

۷۰٪

H

۴۵٪

۵۰٪

۶۰٪

۸۰٪

۸۰٪

P V Y K W

۵۰٪

۱۰۰٪

سپهران

C J I P Z S L Q V N W B T H Y K M

۴۰٪

۴۰٪

۵۰٪

۵۰٪

۶۰٪

کارون

B S Y N Q K V X H L M R U

 

۳۰٪

۳۰٪

از ۱۲ ظهر روز ۱ قبل از پرواز تا ۲ ساعت مانده به پرواز ۵۰ ٪

از ۲ ساعت مانده به پرواز به بعد 65%

کیش ایر

J C Y V R D A

تا ۲۴ ساعت قبل از پرواز ۲۰ ٪

از ۲۴ ساعت قبل از پرواز به بعد ۴۰ ٪

QMNLO EKUXBSH

تا ۲۴ ساعت قبل از پرواز ۲۵ ٪

از ۲۴ ساعت قبل از پرواز به بعد ۵۰ ٪

آتا

LPYRN X M V O B

 

تا ۲۴ ساعت قبل از پرواز ۲۰ ٪

از ۲۴ ساعت قبل از پرواز تا ۳ ساعت مانده به پرواز ۴۰٪

از ۳ ساعت مانده به پرواز ۵۰٪

 

خط هوایی

شناسه نرخی

از زمان صدور تا 4 ساعت قبل از پرواز

از 4 ساعت قبل از پرواز به بعد

تغییر تاریخ

استرداد

معراج

P

غیر قابل استرداد

Y Y1

۵۰٪

۵۰٪

۷۰٪

B B1

۲۰٪

۴۰٪

۶۰٪

H H1 H2

۱۰٪

۴۰٪

۵۰٪

 

خط هوایی

نرخ بلیط

تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۳ روز قبل از پرواز

تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر ۱ روز قبل از پرواز

از ساعت ۱۲ ظهر روز قبل به بعد

ایران ایر تور

بالای ۴۰۵،۰۰۰ تومان

۳۰٪

۴۰٪

۵۰٪

بالای ۲۴۵،۰۰۰ تا ۴۰۵،۰۰۰ تومان

۴۰٪

۵۰٪

۶۰٪

بالای ۱۵۵،۰۰۰ تا ۲۴۵،۰۰۰ تومان

۶۰٪

۷۰٪

۸۰٪

زیر 155،000 تومان

95%

 

 

ایرلاین

شناسه نرخی

میزان بار

ایران ایر

V N M Q O L Y

۲۰ kg

C J

۳۰ kg

آسمان

Y M H L N O Q K B R X U

۲۰ kg

V S

۲۵ kg

D I Z

۳۰ kg

A

۴۰ kg

ماهان

N T V L Q U W X B S Y

۲۰ kg

P C I R

۲۵ kg

آتا

P N R Y L M V O B

۲۰ kg

ایران ایر تور

Y W V U S Q N M L K H E B

۲۰ kg

تابان

Y L Z N V K R B E U H

۲۰ kg

J

۳۰ kg

قشم ایر

Y V M N K A C

۲۰ kg

A

۳۵ kg

کاسپین

J Z Q W N X S H P O M K I V L R

۲۰ kg

C

۳۰ kg

کارون

 

X H L B S Y N Q K V M R U

۲۰ kg

کیش ایر

J C Y V M O Q N L H R D E K U X B S A

۲۰ kg

زاگرس

C J F B D E S I T U A M N R Q L H X Z

۲۰ kg

P V Y K W

۱۵ kg

معراج

Y B H

۲۰ kg

C C1 C2

۳۰ kg

سپهران

C J I P Z S L Q Z N W B T H Y K M

۲۰ kg