مخاطب محترم، خدمت پیش رو جهت آموزش در حوزه گردشگری و فنون متفاوت در جنبه های وسیع صنعت گردشگری می باشدکه در قالب توافق با موسسات خوشنام و به روز کشور خواهد بود.